និទាន

ការអប់រំទាក់ទង និងសុខភាពផ្លូវភេទ និងសុខភាពបន្តពូជ

រឿងទាក់ទងនឹងផ្លូវភេទក្លាយទៅជារឿងដែលរសើបនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា។

បើទាក់ទងនឹងសុខភាពបន្តពូជ សង្គមទទួលស្គាល់ថាជារឿងសុខភាព តែបែរជាហែកចេញរឿងសុខភាពផ្លូវភេទ។

វាមិនមែនជាអ្វីដែលហៅថា #ធម្មតា#ទទួលយកបាន នោះទេ!

បើនិយាយពីរឿងសុខភាពផ្លូវភេទ និងសុខភាពបន្តពូជ នៅក្នុងចំណោមរឿងជាច្រើន ក្នុងនោះមានរឿង #សេ្នហា #ទំនាក់ទំនងក្តីស្រលាញ់ ដែលចាក់ឬសជ្រៅខ្លាំងក្នុងចិត្តយើងគ្រប់គ្នា។ មនុស្សក្នុងសង្គមនេះខ្វល់ខ្វាយពី #សេ្នហា #ទំនាក់ទំនងក្តីស្រលាញ់ យើងស្ទើរតែអាចនិយាយពីវាដល់ពេលណាក៏បានដែរ ព្រោះនរណាក៏ដឹងថាវាជារឿងដែលធ្វើឱ្យជីវិតយើងមានន័យ។ 

"អ្វីដែលធ្វើឱ្យជីវិតអ្នកមានន័យគឺ ទំនាក់ទំនងក្តីស្រលាញ់ដែលពិតប្រាកដ"

ចៃដន្យអាក្រក់អី  វាមិនងាយស្រួលដូចយើងរំពឹងទុក។ វាត្រូវការកំលាំងចិត្ត សេចក្តីក្លាហាន ទំនួលខុសត្រូវ ការប្តេជ្ញាចិត្ត និងត្រីវិស័យសីលធម៌ជាមនុស្សក្នុងការជួយចង្អុលបង្ហាញទិសដៅ។ 

IMG_3668.JPG
Read On Medium

founder & Co-founder of GLC

Friend & Family

#សេ្នហា #ទំនាក់ទំនងក្តីស្រលាញ់ សុទ្ធតែត្រូវការពេលវេលា និងការអត់ធ្មត់ ដូចរបស់ជាច្រើនផ្សេងទៀតក្នុងជីវិតយើងដែរ។ និយមន័យវាអាចថាស្មុកស្មាញមើលតាមសង្គមមួយនេះ ដោយសារតែការដាក់លក្ខខណ្ឌ និងការរំពឹងទុកដែលបង្កើតភាពឈឺចាប់គ្រប់បែបយ៉ាង ហើយមនុស្សយើងត្រូវការរៀនដឹង និងយល់ពីវា

តាមពិតទៅ​​ ធម្មជាតិរបស់ក្តីស្រលាញ់គឺសាមញ្ញណាស់!

មនុស្សយើងកើតមកជាមួយនឹង #ក្តីស្រលាញ់ 

#សេ្នហា #ទំនាក់ទំនងក្តីស្រលាញ់ គួរតែត្រូវបានណែនាំ បានរៀនសូត្រក្នុងជីវិត។ វាជាការលូតលាស់របស់គាត់ ជាមេរៀនជីវិតដែលមានន័យ។ គន្លឹះនៅក្នុង #សេ្នហា #ទំនាក់ទំនងក្តីស្រលាញ់ គឺ #ភាពជាខ្លួនឯង 

យើងត្រូវការរៀនពីភាពជាខ្លួនឯង មានន៏យថា ខួរក្បាល និងបេះដូងរបស់យើងភ្ជាប់គ្នា ដូច្នេះពួកវាទាំងពីរអាចចែករំលែកអត្ថន័យ បទពិសោធន៍ ទៅវិញទៅមក និងក្លាយជាត្រីវិស័យជួយក្នុងការដើរលើផ្លូវជីវិតប្រកបដោយសីលធម៌ ជាមនុស្ស។ 

STORY

Sexuality and Reproductive Education

Sexuality has been a sensitive topic in Cambodia.

While accepting reproductive as health, people rip off interrelated topic like sexuality.

That is not #Normal or #Acceptable. 

Talking about Sexuality and Reproductive, one among those that rooted so deep inside us is #Relationship. 

People in society do care a lot about relationship, we can spend all day talking about it becuase we all know that it is a part of a meaningful life.

"What makes our life meaningful is a true relationship."

Unfortunately, it doesn't come and go as easy as we expected.

It takes effort, courage, responsibility, commitment, and moral compass to guide us through. 

A relationship takes time and patience like other things. It is complicated in this society with many conditions and expectations that need to learn, though simple in its nature.

We born with love, # Relationships should be there for young people to learn and grow in life. The key in a relationship is #Authenticity. We need to learn to be our authentic selves, where the mind and the heart are connected, so they can exchange their wisdom and being the true moral compass of living life as human. 

SOUR SDEY! KNHOM VOTEY.

Have Faith.
Faith doesn’t make it easy, faith makes it possible.

Hope that it will come true, trust that it will unfold, you are where you suppose to be,

if not, maybe that what it meant to be.

Here is where I take the initiative in sharing love.

"Self-acceptance is revolution."

sovanvotey logo.png
DSC01423.JPG